Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgadzam(-y) się na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych („dane”) przez Mermaid Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Płomyka nr 41, 02-490 Warszawa („Spółka”) w celu:
a) prowadzenia negocjacji dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego bądź użytkowego („lokal”) budowanego w ramach inwestycji deweloperskich, w których Spółka uczestniczy w charakterze inwestora zastępczego, lub
b) prowadzenia negocjacji dotyczących wynajęcia powierzchni biurowej („lokal”) w kompleksie biurowym Cross Point w Łodzi, oraz
c) marketingu działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym przekazywania informacji marketingowych o realizowanych projektach deweloperskich.

Ponadto, mam (mamy) świadomość, iż przekazane dane będą przetwarzane również w następujących celach:


c) zawarcia i wykonania umowy dotyczącej nabycia bądź wynajęcia przez nas lokalu,
d) wybudowania i sprzedaży, bądź wynajmu lokalu, w tym wykonywania przez Spółkę zobowiązań w stosunku do banku finansującego realizację danej inwestycji deweloperskiej w zakresie obejmującym przekazywanie informacji o nabywcach bądź najemcach lokali i raportowanie o przebiegu procesu sprzedaży bądź najmu lokali, oraz
e) pośredniczenia w uzyskaniu kredytu na sfinansowanie zakupu przez nas lokalu ( o ile wyrazimy zainteresowanie uzyskaniem od Spółki takiej usługi), w tym przekazania przez Spółkę naszych danych osobowych pośrednikom finansowym, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem kredytu,
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja (nasza) zgoda w odniesieniu do celów, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) i c) powyżej. Ponadto podstawę przetwarzania danych stanowić mogą również: konieczność wykonania przez Spółkę umowy dotyczącej sprzedaży, bądź wynajmu lokalu lub podjęcia działań na nasze żądanie przed zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce; konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, takich jak udzielanie odpowiedzi na nasze pisma i wnioski, zawarcie umowy i realizacja praw i obowiązków z niej wynikających, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwiłby osiągnięcie celów wskazanych w pkt. 1 powyżej, w tym zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży, bądź wynajmu lokalu.

3. Odbiorcami danych mogą być:
a)W odniesieniu do umów dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego – Mermaid Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa będąca inwestorem osiedla „Nad Jasieniem” w Łodzi, zaś w odniesieniu do umów wynajmu powierzchni biurowej w kompleksie biurowym Cross Point w Łodzi spółki CP A Sp. z o.o. Sp.K., CP B Sp. z o.o. Sp.K, Cross Point C Sp. z o.o. oraz CP D Sp. z o.o.
b) Bank finansujący realizację Inwestycji,
c) MMG Finanse Sp. z o.o. prowadzącą obsługę księgową Spółki, lub inna spółka która pełniłaby tę funkcję,
d) podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Spółki,
e) prawnicy, w tym notariusze, obsługujący od strony prawnej Spółkę lub uczestniczący w procesie zawierania umów przez Spółkę,
f) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa
g) pośrednicy kredytowi i banki współpracujące ze Spółką w związku z finansowaniem nabycia lokali

4. Potwierdzam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), że:
a) Mam prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem;
b) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie (nas) zgody do czasu jej odwołania lub wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania. Dane, których przetwarzanie następuje na innej podstawie niż udzielona zgoda, będą przetwarzane do dnia przedawnienia ostatniego z roszczeń przysługujących Spółce wobec mnie (nas) i moich (naszych) roszczeń w stosunku do Spółki.
c) Mam (-y) prawo żądania od administratora dostępu do moich (naszych) danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu co do przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.